skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Đổi ngoại tệ

Hệ thống tiền tệ Hàn Quốc là Korean Won (KRW) gọi tắt là Won. Tiền giấy có các mệnh giá 10000 won, 5000 won, 1000 won. 1000 won gọi là “Chơn wôn” trong tiếng Hàn (Chơn nghĩa là “một nghìn). Tiền xu có các mệnh giá 500 won, 100 won, 50 won và 10 won

50000 Won, 10000 Won, 5000 Won, 1000 Won
50000 Won, 10000 Won, 5000 Won, 1000 Won
500 Won, 100 Won, 50 Won, 10 Won
500 Won, 100 Won, 50 Won, 10 Won