skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Hỗ trợ địa điểm

  • Có thể hỗ trợ theo mức chênh lệch giữa giá mảnh đất bình thường (ý nói đến giá đã xem xét tính toán nguyên giá xây dựng và giá của các trường hợp đã giao dịch) và giá mảnh đất theo hợp đồng chuyển nhượng. (không thể hỗ trợ vượt quá 50% giá mảnh đất, người được hỗ trợ tiền phải thực hiện dự án với kế hoạch 10 năm).

Tiền hỗ trợ tuyển dụng.

  • Trường hợp tuyển dụng mới 20 người trở lên sẽ được hỗ trợ đến 1 triệu won mỗi tháng trong vòng 6 tháng cho 1 người được tuyển vượt quá. Thời gian là hỗ trợ đến 5 năm sau khi đăng ký là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (Tổng số tiền hỗ trợ cho mỗi doanh nghiệp là 200 triệu won, nhân viên được nhận tiền hỗ trợ phải là người được tuyển dụng liên tục 3 năm trở lên)

Tiền hỗ trợ đào tạo

  • Trường hợp thực hiện huấn luyện đào tạo sau khi tuyển dụng mới 20 người lao động trong nước trở lên thì sẽ được hỗ trợ đến 1 triệu won mỗi tháng trong vòng 6 tháng cho 1 người được tuyển vượt quá. Thời gian là hỗ trợ đến 5 năm sau khi đăng ký là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ( Tổng số tiền hỗ trợ cho mỗi doanh nghiệp là 200 triệu won, nhân viên được nhận tiền hỗ trợ phải là người được tuyển dụng liên tục 3 năm trở lên)

Tiền hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng

  • Trường hợp xây dựng mới hoặc mở rộng cơ sở nhà xưởng có giá trị trên 3tỷ won sẽ được hỗ trợ trong phạm vị 2% của số tiền thiết bị vượt quá 3 tỷ won đó, hỗ trợ tối đa lên đến 200 triệu won cho mỗi một doanh nghiệp.

Hỗ trợ cơ sở hạ tầng để cải thiện môi trường đầu tư của người nước ngoài

  • Khi xây dựng cơ sở hạ tầng trường học dành cho người nước ngoài có thể được hỗ trợ chi phí dự án và chi phí điều hành lên tới 50% tổng chi phí.
  • Trường hợp thấy cần cải thiện môi trường đầu tư của người nước ngoài, ủy ban duy trì đầu tư sẽ xem xét và hỗ trợ trong phạm vi 20% chi phí của dự án, mức hỗ trợ lên tới 200 triệu won.

Trường hợp đặc biệt khi cho thuê và mua bán tài sản công cộng.

  • Miễn 100%: Dành cho các dự án và công ty như dự án có vốn đầu tư trên 1 triệu đô la mỹ (US), dự án đầu tư trên 20 triệu đô (US), dự án có người lao động bình quân trong một ngày là 300 người trở lên, công ty xuất khẩu trên 50% tổng lượng sản xuất v.v sử dụng tất cả nguyên liệu ở trong nước.
  • Miễn 75% : Dành cho dự án có vốn đầu tư trong phạm vi từ 10~20 triệu đô la mỹ (US), công ty có người lao động bình quân trong một ngày từ 200-300 người.
  • Miễn 50% : Dành cho dự án có vốn đầu tư trong phạm vi từ 5-10 triệu đô la Mỹ (US), công ty có số lao động bình quân trong một ngày là 100-200 người.