skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

environmental capital image

Thành phố Chang won quan tâm tới môi trường của thế hệ tương lai.

Ngày nay, do sự phát triển bừa bãi không quan tâm tới môi trường trên trái đất mà môi trường tự nhiên đang bị phá hủy nhanh chóng, tương lai của nhân loại cũng đang bị đe dọa. Do nhu cầu tăng chất lượng cuộc sống cá nhân mà quyền lợi về môi trường cũng được coi là quyền lợi trực tiếp của công dân, và ngày nay cũng được coi là thời kì tập trung phát triển môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hơn nữa, tiện ích công cộng được phục vụ vai trò quan trọng của nó trong khả năng cạnh tranh đô thị. Các thành phố đẳng cấp thế giới là những người cung cấp các tiện ích công cộng bền vững và thân thiện môi trường.

Theo đó, thành phố tập trung vào môi trường vốn là "một thành phố thân thiện môi trường và bền vững, một thành phố giữ gìn môi trường cho các thế hệ tương lai và một thành phố sinh thái mà con người và thiên nhiên sống hòa hợp." Nó cũng có thể được định nghĩa là thành phố tiên tiến nhất và gương mẫu trong một đất nước như xa như môi trường có liên quan.

Điều này nghĩa là một thành phố trong đó không chỉ có các yếu tố vật lý như phần cứng đô thị mà còn thân thiện với môi trường hoặc môi trường bền vững bao gồm cả các tổ chức liên quan, các hệ thống và cách sống của công dân được duy trì.