skip to content skip to footer

Changwon Environmental Capital

Mục tiêu đường lối : Đô thị phát triển nhảy vọt, Changwon rộng lớn

Phương hướng đường lối

  • Liêm chính và cống hiến : Thực hiện công ích cho người dân và xã hội một cách thầm lặng, cổ vũ cho tinh thần 'Bỏ lợi cá nhân tiến đến mục đích lớn'
  • Thúc đẩy kinh tế : Thưc hiện việc giúp đỡ các nhà đầu tư doanh nghiệp và có sức tiêu thụ tốt tạo nên kết quả là có nhiều công ăn việc làm sẽ được tạo ra để thực hiện bước nhảy vọt kinh tế lần 2.
  • Phát triển cân bằng khu vực : Rút ngắn khoảng cách khu vực bằng cách giải quyết các mâu thuẫn khu vực và làm vững chắc những nơi là bước đặt chân cho tương lai.
  • Giáo dục và văn hóa hàng đầu : Tìm cách và đưa ra cac phương cách đẩy mạnh tính cạnh tranh và nâng cao tiêu chuẩn lên đánh giá hàng đầu so với thế giới bao gồm việc thỏa mãn về cơ sở hạ tầng giáo dục và văn hóa.s

Development Strategy

Chiến lược phát triển : TP công nghiệp mũi nhọn Changwon, TP văn hóa đại dương Masan, TP lưu thông quốc tế Jinhae An toàn và trưởng thành Xây dựng cơ bản về thành phố - an toàn + các ngành quan trọng trưởng thành Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân - đẩy mạnh trên 6 lĩnh vực(Kinh tế, giáo dục, đô thị, môi trường, phúc lợi, văn hóa)